Konkursa #imgclubhappybirthday noteikumi LV

 1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS UN MĒRĶIS

Imaginarium S.A (turpmāk tekstā – “IMAGINARIUM”) organizē konkursu, kura nosaukums ir #imgclubhappybirthday (turpmāk tekstā – “KONKURSS”) un kura mērķis ir veicināt aktivitāti Instagram lietotāju mijiedarbību Imaginarium starptautiskajā Instagram kontā (www.instagram.com/imaginarium) un izveidot zīmolam uzticīgu sekotājus.

 1. KONKURSA TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA

KONKURSS attiecas uz to valstu rezidentiem, kurās ir pārstāvēts zīmols (Spānija, Andora, Portugāle, Itālija, Vācija, Francija, Honkonga, Šveice, Holande, Krievija, Meksika, Turcija, Grieķija, Izraēla, Rumānija, Bulgārija, Argentīna, Urugvaja, Peru, Kolumbija, Polija, Azerbaidžāna, Katara, Dubaija, Dienvidkoreja, Latvija, Lietuva, Ungārija, Saūda Arābija).

 

 1. SPĒKĀ ESAMĪBAS PERIODS

KONKURSĀ var piedalīties, sākot ar 2016. gada 7. aprīli.

 1. KOMUNIKĀCIJA UN PAZIŅOJUMI KONKURSA IETVAROS

Šī konkursa norises periodā visa komunikācija un paziņojumu sūtīšana notiks katras valsts Imaginarium Facebook lapā, Instagram kontā (www.instagram.com/imaginarium), un katras valsts Imaginarium kluba mājaslapā (www.imaginarium.lv/clubimaginarium).

 1. PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM UN KONKURSA NORISE

INSTAGRAM

→ Prasības dalībniekiem, lai varētu piedalīties konkursā:

 • Jābūt izveidotam Instagram kontam (publiskam profilam, lai Imaginarium varētu redzēt fotogrāfijas)
 • Jābūt Instagram @imaginarium sekotājam.
 • No sava profila savā Instagram kontā ir jāpublicē paša uzņemta fotogrāfija. Fotogrāfijai ir jābūt saistītai ar bērna dzimšanas dienu; tajā ir jābūt redzamam bērnam, kurš pūš svecītes (var būt redzami tikai bērni vai arī bērni kopā ar saviem vecākiem), un publikācijā ir jāieraksta mirkļbirka #imgclubhappybirthday.

 • Konkursā tiks pieņemtas tikai tās fotogrāfijas, kuras atbilst konkursa tēmai un kuru aprakstā ir pievienota mirkļbirka #imgclubhappybirthday.

WHATSAPP

→ Konkursā var piedalīties arī, sūtot fotogrāfiju caur aplikāciju Whatsapp uz telefona numuru  +34 676 600 006.

Konkursā nevar piedalīties IMAGINARIUM,S.A. uzņēmumu grupai piederošo sabiedrību darbinieki.

Publicēt Instagram kontā (vai nosūtīt caur Whatsapp) nepilngadīgo personu fotogrāfijas drīkst tikai to likumīgie pārstāvji (vecāki vai aizbildņi), kuriem ir šādai rīcībai nepieciešamās rakstiskās atļaujas vai fakta apliecinoši dokumenti un kuri nestu atbild par jebkādām sūdzībām. Organizētājam neuzņemoties nekādu atbildību par izvietotajām fotogrāfijām vai sniegto informāciju.

Imaginarium žūrija izvēlēsies no visu dalībnieku iesūtītajiem darbiem tos, kuriem ir visaugstākā mākslinieciskā vērtība un izpildes kvalitāte, un kas vislabāk izsaka konkursa ideju – dzimšanas dienas svecīšu pūšanu.

Katrs dalībnieks var piedalīties ar vairāk nekā vienu fotogrāfiju, bet katrs dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu.

Konkurss notiek ik mēnesi, un katrā mēnesī tiek ņemtas vērā tās fotogrāfijas, kurās redzamo bērnu dzimšanas diena ir attiecīgajā mēnesī.

Katrs konkursa dalībnieks saprot un piekrīt tam, ka IMAGINARIUM nav atbildīga un arī neuzņemas atbildību par tādiem zaudējumiem vai likuma pārkāpumiem, kas var rasties sakarā ar traucējumiem komunikācijas norisē vai sakarā ar jebkādām citām kļūdām ar IMAGINARIUM nesaistītu transporta pakalpojumu dēļ.

 1. BALVA

Katru mēnesi būs 1 uzvarētājs. Uzvarētāji saņems koferi: Trvl Organizer Red (66989) vai Trvl Organizer Pink (66988).

Balvas ir personīgas un nav nododamas citām personām, nav iespējams tās apmainīt pret naudisku ekvivalentu, nedz aizvietot, samainīt, pārveidot vai saņemt par tām jebkāda veida kompensāciju. Imaginarium patur tiesības aizstāt sākotnējo balvu ar vienādas vai lielākas vērtības balvu, ar tiem pašiem vai līdzīgiem raksturlielumiem, tajos gadījumos, kad Imaginarium uzskata to par vajadzīgu.

 1. UZVARĒTĀJU PASLUDINĀŠANA

Katru mēnesi no visiem KONKURSA dalībniekiem tiek izvēlēts 1 uzvarētājs.

 • Katra mēneša trešajā nedēļā Instagram kontā @imaginarium tiek paziņoti visi uzvarētāji. Tajā pašā dienā tie dalībnieki, kas atzīti par uzvarētājiem, tiek par to informēti arī ar komentāru pie viņu fotogrāfijas, lūdzot tos norādīt derīgu e-pasta adresi. Ja par uzvarētāju tiek atzīts kāds no tiem dalībniekiem, kas atsūtījis fotogrāfiju caur Whatsapp, tas par to tiek informēts ar Whatsapp ziņu, un tam arī tiek lūgts norādīt derīgu e-pasta adresi.
 • Uzvarētājiem nedēļas laikā, skaitot no paziņošanas brīža, ir mums jānorāda derīga e-pasta adrese. Ja attiecīgajā datumā neesam saņēmuši atbildi no uzvarētāja, balva tiek piešķirta otram labākajam dalībniekam.
 • IMAGINARIUM sazināsies ar uzvarētājiem pa telefonu vai uzrakstot uz norādīto e-pastu ne vēlāk kā 7 dienu laikā, skaitot no tā datuma, kad uzvarētājam ir beidzies e-pasta adreses norādīšanas termiņš.

Konkursa uzvarētāji atļauj un piekrīt publicēt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un laimēto balvu Imaginarium mājaslapā vai jebkādā citā reklāmas vai komunikācijas līdzeklī, ko izmanto IMAGINARIUM vai kāds cits Grupo IMAGINARIUM uzņēmums ar mērķi publiski paziņot par pabeigtā konkursa rezultātiem. Turklāt, saņemot balvu, uzvarētāji apņemas – pēc IMAGIUNARIUM pieprasījuma – iesūtīt savu attēlu un atļaut sevi nofotografēt, uzņemot vienu vai vairākas fotogrāfijas, kuru vienīgais mērķis ir aprakstītā konkursa publicitāte.

 1. TIESĪBU NODOŠANA

KONKURSA dalībnieki uz 5 gadiem nodod IMAGINARIUM visas intelektuālās vai industriālās tiesības, kas jau pastāv vai kas radīsies nākotnē, uz fotogrāfijām, kas ir publicētas ar aprakstīto mirkļbirku vai nosūtītas caur Whatsapp šī konkursa dalības nolūkos. IMAGINARIUM drīkstēs brīvi izmantot šos attēlus savās interneta vietnēs vai jebkādos citos komerciālos, reklāmas vai plašsaziņas līdzekļos, ko izmanto IMAGINARIUM vai jebkurš cits Grupo IMAGINARIUM uzņēmums, gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

9.- BRĪDINĀJUMI UN IEROBEŽOJUMI

IMAGINARIUM patur tiesības atteikties reģistrēt tos dalībniekus, kuru norādītie dati nav pilnīgi vai kuru iesūtītie darbi neatbilst konkursa dalības noteikumiem.

IMAGINARIUM patur tiesības veikt izmaiņas, kas nepieciešamas veiksmīgai KONKURSA norisei, ja vien tam ir taisnīgs iemesls vai arī, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veiksmīgi turpināt KONKURSU saskaņā ar šeit aprakstītajiem noteikumiem.

 

10.- PIEKRIŠANA

Piedalīšanās KONKURSĀ automātiski nozīmē piekrišanu šiem noteikumiem. Ja dalībnieks nepiekrīt šiem noteikumiem, tas tiek izslēgts no dalības šajā KONKURSĀ.

11.- PERSONAS DATU APSTRĀDE

Saskaņā ar 1999. gada 13. decembra Spānijas Pamatlikumu 15/1999 par personas datu aizsardzību, IMAGINARIUM informē šī konkursa dalībnieku, ka IMAGINARIUM uzņemsies atbildību par konkursa ietvaros iegūtajiem datiem (ko ieguvis IMAGINARIUM vai kas nodoti IMAGINARIUM), iekļaujot tos personas datu failā ar mērķi nodrošināt šī konkursa norisi un balvu piešķiršanu, IMAGINARIUM kluba dalībnieku datu atjaunošanu un mūsu kluba dalībnieku informēšanu izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par mūsu klubu, par kluba produktiem un pakalpojumiem, un par to mūsu sadarbības uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar bērniem, brīvā laika pavadīšanu, kultūru, nekomerciāliem pasākumiem vai līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem.

IMAGINARIUM apņemas stingri ievērot minēto likumu attiecībā uz konkursa ietvaros iegūtajiem personas datiem, un datu īpašnieks var izmantot savas likumā noteiktās datu piekļuves, labošanas, dzēšanas vai apstrīdēšanas tiesības.

Šiem konkursa noteikumiem un tā dalībniekiem ir piemērojami Spānijas likumi, un ar skaidru atteikšanos pakļauties citiem tiesu apgabaliem, tie pakļaujas Saragosas (Zaragoza) tiesu jurisdikcijai.

Lai iegūtu jebkādu papildus informāciju par iepriekšējo punktu, varat vērsties pie:

IMAGINARIUM, S.A, Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Osca nº 4, 50197 Zaragoza (Spānija).

Tālr.: (+34) 902 214 215