Wedstrijdregels #imgclubhappybirthday NL

 1. ORGANISATOR EN DOEL VAN DE WEDSTRIJD

Imaginarium S.A (hierna te noemen, “IMAGINARIUM”) schrijft een wedstrijd uit, #imgclubhappybirthday genaamd, (hierna te noemen, de WEDSTRIJD), met als doel de deelname en interactie op het internationale Instagram-profiel van Imaginarium (www.instagram.com/imaginarium) bevorderen en een gemeenschap van trouwe volgers van het merk creëren.

 1. TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ACTIE

De WEDSTRIJD wordt uitgeschreven voor Instagram-gebruikers die in landen wonen waar het merk aanwezig is (Spanje, Andorra, Portugal, Italië, Duitsland,  Hongkong, Zwitserland, Nederland, Rusland, Mexico, Turkije, Griekenland, Israël, Roemenië, Bulgarije, Argentinië, Uruguay, Peru, Colombia, Polen, Azerbeidzjan, Qatar, Dubai, Zuid-Korea, Letland).

 

 1. TIJDSBESTEK

De deelnameperiode van de WEDSTRIJD begint op 7 april 2016.

  

 1. BEKENDMAKING VAN DE WEDSTRIJD

De onderhavige wedstrijd wordt bekendgemaakt tijdens de periode waarin hij wordt uitgeschreven via de fanpage van Facebook van Imaginarium in elk afzonderlijk land, op het Instagram-profiel (www.instagram.com/imaginarium) en in de clubruimte van de website van Imaginarium van elk afzonderlijk land (www.imaginarium.nl/clubimaginarium)

 1. GEWETTIGDE PERSONEN EN MECHANIEK VAN DE WEDSTRIJD

→ INSTAGRAM

Om mee te doen aan de wedstrijd moeten de deelnemers:

 • Een Instagramaccount hebben (openbaar profiel waarop Imaginarium de foto’s kan tonen)
 • Volger van @imaginarium op Instagram zijn
 • Een zelfgemaakte foto op Instagram posten via uw profiel op de applicatie. De foto moet verband houden met de verjaardag van het kind. Op de foto moet te zien zijn hoe het kind de kaarsen uitblaast (alleen kinderen of kinderen met hun ouders mogen te zien zijn). Bij de post moet de hashtag #imgclubhappybirthday worden vermeld.

Alleen foto’s die voldoen aan de thematiek van de wedstrijd en die de hashtag  #imgclubhappybirthday in de beschrijving bevatten, nemen delen aan de wedstrijd.

→ WHATSAPP

Het is ook mogelijk om aan de wedstrijd deel te nemen door de foto via Whatsapp te sturen naar het nummer +34 676 600 006

Werknemers van de vennootschappen die bij het concern IMAGINARIUM, S.A. horen mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

Foto’s van minderjarigen mogen alleen door hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) naar Instagram worden geüpload (of via Whatsapp worden verzonden). Deze vertegenwoordigers moeten in voorkomend geval over de nodige uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming beschikken en dragen de exclusieve verantwoordelijkheid voor de afhandeling van eventuele schadevorderingen.

De jury van Imaginarium zal alle inzendingen bekijken en de  foto’s met de hoogste artistieke waarde en reproductiekwaliteit selecteren die de opdracht het beste weergeven: de verjaardagskaarsen uitblazen.

Deelname is maandelijks. Alleen foto’s van kinderen die binnen een maand jarig zijn dingen mee.

Elke gebruiker kan met meer dan één foto deelnemen, maar kan slechts één prijs winnen.

Elke deelnemer aan de wedstrijd begrijpt en accepteert dat IMAGINARIUM niet aansprakelijk is of zich aansprakelijk stelt voor verliezen of onregelmatigheden die kunnen optreden door storingen in de communicatie of door elke fout of weglating afgeleid van problemen met de verzending die niet aan IMAGINARIUM toe te schrijven zijn.

 1. PRIJS

Elke maand is er 1 winnaar. Voor de winnaars is er een koffer: Trvl Organizer Red (66989) of Trvl Organizer Pink (66988).

De prijzen zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. De prijzen kunnen in geen geval ingewisseld worden tegen hun geldwaarde en komen niet in aanmerking voor vervanging, ruiling, wijziging of welke vergoeding dan ook. Imaginarium behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke prijs te vervangen door een andere van dezelfde of hogere waarde, met dezelfde of vergelijkbare kenmerken, wanneer Imaginarium dit passend acht.

 

 1. BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS

Onder alle deelnemers aan de WEDSTRIJD zal er elke maand in totaal 1 winnaar zijn.

 • Elke derde week van de maand worden de winnaars via een post op het profiel van @imaginarium op Instagram bekendgemaakt. Dezelfde dag worden de winnende deelnemers op de hoogte gebracht d.m.v. een opmerking bij hun foto, waarbij hen wordt gevraagd een geldig e-mailadres op te geven. Als u de winnaar zou blijken te zijn onder de deelnemers die hun foto per Whatsapp hebben toegestuurd, dan wordt u per Whatsapp hierover geïnformeerd, waarna u vervolgens wordt verzocht een geldig e-mailadres toe te sturen
 • De winnaars hebben één week de tijd om ons een geldige e-mail te sturen nadat er contact met hen is gezocht. Als we op die datum nog geen antwoord van de winnaar hebben ontvangen, wordt de prijs aan de volgende finalist toegekend.
 • IMAGINARIUM zal de winnaars telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen binnen ten hoogste 7 kalenderdagen na de uiterste datum voor de verstrekking van uw e-mailadres.

De winnaars van de wedstrijd accepteren en geven toestemming om hun voor- en achternaam, woonplaats en de gewonnen prijs te publiceren op de website van Imaginarium of op elke andere commerciële of reclamedrager of communicatiemiddel die IMAGINARIUM of elke onderneming van het IMAGINARIUM concern kan gebruiken, teneinde het resultaat van de uitgeschreven wedstrijd bekend te maken. Eveneens verplichten de prijswinnaars zich door de prijs in ontvangst te nemen en te accepteren, indien IMAGINARIUM dit zo vereist, om een persoonlijke foto te verstrekken en om één of meerdere foto’s te laten maken met als enige doel om reclame te maken voor de genoemde wedstrijd.

 1. AFSTAND VAN RECHTEN

Deelnemers aan de WEDSTRIJD doen ten gunste van IMAGINARIUM gedurende 5 jaar afstand van alle bestaande of eventueel af te leiden intellectuele en industriële eigendomsrechten van de geplaatste video’s met de genoemde hashtag naar aanleiding van hun deelname aan deze wedstrijd (of via whatsapp toegestuurd).  IMAGINARIUM mag deze foto’s vrijelijk gebruiken op zijn websites en in andere zowel online als offline publicaties.

 

9. VOORBEHOUDEN EN BEPERKINGEN

IMAGINARIUM behoudt zich het recht voor op de mogelijkheid om de registratie van deelnemers wier gegevens niet compleet zijn of wier deelnames niet voldoen aan de eisen om aan de wedstrijd mee te doen te weigeren.

IMAGINARIUM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die strekken tot de goede afloop van de WEDSTRIJD, wanneer om een gerechtvaardigde reden of vanwege overmacht wordt verhinderd dat de wedstrijd tot een goed einde wordt gebracht op de in deze regels omschreven manier.

 

10. ACCEPTATIE

Deelname aan de WEDSTRIJD brengt de acceptatie van deze wedstrijdregels met zich mee. Wanneer de deelnemer deze regels niet accepteert, wordt hij of zij uitgesloten van de deelname aan de WEDSTRIJD.

 

11. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Krachtens het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeert IMAGINARIUM de deelnemers aan deze wedstrijd dat de bij deze wedstrijd door en voor IMAGINARIUM en onder haar verantwoordelijkheid verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van persoonsgegevens teneinde deze wedstrijd uit te voeren en de prijs toe te kennen en om de gegevens van de leden van Club IMAGINARIUM te actualiseren, alsmede om via informatiemiddelen informatie over onze Club en over onze producten en diensten of die van samenwerkende bedrijven die betrekking hebben op kinderen, vrijetijdsbesteding, cultuur, non-profit activiteiten of dergelijke te verzenden.

IMAGINARIUM garandeert de strikte naleving van de genoemde wet ten aanzien van de verwerking van de bij deze wedstrijd verzamelde gegevens. De rechthebbende kan altijd gebruik maken van de erkende rechten op inzage, rectificatie, annulering of verzet.

Voor de wedstrijdregels geldt de Spaanse wet en de deelnemers aan de wedstrijd onderwerpen zich aan de rechtbanken van Zaragoza (Spanje) en doen uitdrukkelijk afstand van elk ander rechterlijke bevoegdheid.

Voor vragen over het voorgaande punt kunt u zich wenden tot:

IMAGINARIUM, S.A, Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Osca nº 4, 50197 Zaragoza. Tel: (0034) 902 214 215.